Tag Archives for " prestanak mandata "

Validnost i konvalidacija Deklaracije o unapređenju odnosa sa Hrvatskom

UDK: 341.231.1(497.11:497.5)(094.2)
327(497.11:497.5)(094.2)

VALIDNOST I KONVALIDACIJA DEKLARACIJE O UNAPREĐENJU ODNOSA SA HRVATSKOM
Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union.

Rezime: Vlada kojoj je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabrana može da obavlja samo tekuće poslove u koje ne spada usvajanje akta o rešavanju problema i unapređivanju odnosa sa drugom državom. Ali, ako je takav akt u obostranom interesu, valja ga konvalidirati od strane novoformirane vlade.

Ključne reči: prestanak mandata, tehnička vlada, tekući poslovi, deklaracija, konvalidacija.