Tag Archives for " nezakonito oduzimanja mandata "

Pravo na podnošenje žalbe na odluku skupštine opštine o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Pravo na podnošenje žalbe na odluku skupštine opštine o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku

Pravo na podnošenje žalbe na odluku skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku ima odbornik, odnosno lice kome je donošenjem te odluke povređeno pravo na mandat (odbornik), odnosno na zakonu zasnovani interes za potvrđivanje mandata (kandidat za odbornika).

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku

Kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku, može se izjaviti žalba Upravnom sudu, a u slučaju osnovanosti žalbe sud donosi odluku kojom utvrđuje prestanak mandata odbornika, odnosno potvrđuje mandat novom odborniku.

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku

Kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku, može se izjaviti žalba Upravnom sudu, a u slučaju osnovanosti žalbe sud donosi odluku kojom utvrđuje prestanak mandata odbornika, odnosno potvrđuje mandat novom odborniku.

Naknada štete zbog nezakonitog oduzimanja mandata

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog oduzimanja mandata

Pretpostavka odgovornosti za naknadu štete zbog nezakonitog oduzimanja mandata jeste da je oštećeni, u skladu sa zakonom, pokrenuo i vodio postupak za izmenu akta o prestanku mandata i da je pojedinačni akt izmenjen, jer redovni sud jedino može postupati u sporu radi naknade štete u slučaju da je pojedinačni akt izmenjen ili poništen.