Učešće zainteresovanog lica u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Učešće zainteresovanog lica u upravnom sporu

Licu koje je imalo status zainteresovanog lica u višestranačkom upravnom postupku u kome je donet upravni akt, mora se priznati svojstvo stranke – zainteresovanog lica i u upravnosudskom postupku koji se vodi radi poništaja tog upravnog akta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)