Tag Archives for " penzijski staž "

Penzijski staž

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Penzijski staž

Nije prekršeno apelantovo pravo na pravično suđenje iz člana II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti pravo na imovinu iz člana II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz ovu konvenciju, kada je Vrhovni sud u osporenoj odluci detaljno i jasno obrazložio svoju odluku da je apelant ispunio uslove za penziju primjenom relevantnih odredaba člana 82. stav 1. tačka 1. i člana 94. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH u odnosu na poseban staž osiguranja u dvostrukom trajanju, koje odredbe su, u vrijeme donošenja, isključivale mogućnost da apelant odlučuje o tome da li će mu poseban staž osiguranja biti uračunat u dvostrukom trajanju. Tek donošenjem Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH od 29. februara 2018. godine (a predmetni postupak okončan je odlukom Vrhovnog suda od 19. januara 2017. godine) propisana je mogućnost da stranke izaberu da li će im se u penzijski staž uračunati poseban staž u dvostrukom trajanju.

Kako je regulisan penzijski staž lica koja su radno angažovana u Srbiji?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Kako je regulisan penzijski staž lica koja su radno angažovana u Srbiji?

Regulisanje Vašeg penzijskog staža zavisi od Vašeg radno-pravnog statusa. S obzirom da u vašim predstavkama navodite da ste zaključili ugovor o radu sa firmom čije je sedište u Velikoj Britaniji, a koja nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, proizlazi da taj ugovor nije zaključen u skladu sa propisima o radu Republike Srbije, te isti ne može biti osnov za sticanje svojstva osiguranika zaposlenog. Dakle, za sticanje svojstva osiguranika zaposlenog na osnovu odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14) potrebno je da je radni odnos zasnovan sa poslodavcem (pravno ili fizičko lice) koji je registrovan u Republici Srbiji i da ugovor o radu sadrži sve bitne elemente propisane domaćim propisima o radu.