Tag Archives for " naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada "

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

Udaljenost mesta stanovanja zaposlenog od mesta rada mora biti tolika da zaposleni ima realnu potrebu za korišćenje prevoza pri dolasku i odlasku sa rada, pri čemu prethodno obraćanje poslodavcu nije uslov za sudsku zaštitu, već se naknada ovih troškova priznaje zaposlenom na osnovu njegovog prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta.

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla

Zakon o radu ne uslovljava pravo na naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada udaljenošću mesta stanovanja od mesta rada, ali u slučaju kada zaposleni stanuje blizu mesta rada i zbog toga ne koristi sredstva pvevoza, onda nema pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla.

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada pripada svim zaposlenim, što znači i onim zaposlenima koji ne koriste javni saobraćaj već od kuće do radnog mesta dolaze sopstvenim automobilom ili na drugi način, ali u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

Policijski službenici imaju pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, i ostvarivanje tog prava u sudskom postupku nije uslovljeno prethodnim obraćanjem poslodavcu i dostavljanjem dokaza o plaćenoj prevoznoj karti.

Pravo državnog službenika i nameštenika na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo državnog službenika i nameštenika na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

Državnom službeniku i namešteniku pripada naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju.