Tag Archives for " ugovor o zakupu stana "

Rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana

STANARSKO PRAVO

Rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana

U slučaju smrti zakupca stana, lica koja su ostala u stanu dužna su da zakupodavca obaveste o smrti zakupca najkasnije u roku od 60 dana, a zakupodavac je dužan da u roku od 30 dana zaključi ugovor o zakupu stana, odnosno odredi lice koje će biti zakupac stana, a ako to ne učini zainteresovano lice može podneti predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana.

Preobražaj ugovora o zakupu stana na određeno vreme u ugovor o zakupu stanana neodređeno vreme

STAMBENO PRAVO

Preobražaj ugovora o zakupu stana na određeno vreme u ugovor o zakupu stanana neodređeno vreme

Kada je zaključen ugovor o zakupu stana na određeno vreme u trajanju od jedne godine, obnavljan više godina, zaključno sa 2010. godinom, ima mesta donošenju sudskog rešenja u vanparničnom postupku kojim se zamenjuje rešenje o zakupu stana na neodređeno vreme, jer zakupac stana isti koristi a protivnik se nije protivio.

Postupanje Ustavnog suda po ustavnoj žalbi

USTAVNO PRAVO

Postupanje Ustavnog suda po ustavnoj žalbi

U postupku po ustavnoj žalbi Ustavni sud nije nadležan da ocenjuje pravilnost pravnih zaključaka redovnih sudova, već da, sagledavajući postupak kao jedinstvenu celinu, oceni da li je podnosiocu bilo omogućeno pravično suđenje u smislu garancija procesne pravičnosti.