Tag Archives for " aktorska kaucija bračnim sporovima "

Pobijanje pravnosnažne presude o poništenju ili razvodu braka

PORODIČNO PRAVO

Pobijanje pravnosnažne presude o poništenju ili razvodu braka

Pravnosnažna presuda u bračnom sporu ne može se pobijati vanrednim pravnim lekovima u pogledu dela u kome je doneta odluka o poništenju ili razvodu braka.

Aktorska kaucija u bračnim sporovima

PORODIČNO PRAVO

Aktorska kaucija u bračnim sporovima

U bračnim sporovima sa elementom inostranosti, sporovima radi utvrđivanja očinstva ili materinstva sa elementom inostranosti ili sporovima u vezi sa zakonskim izdržavanjem sa elementom inostranosti, tuženi nema pravo na obezbeđenje troškova parničnog postupka od strane tužioca (aktorska kaucija).