Tag Archives for " raskid ugovora o finansijskom lizingu "

Troškovi ugovora o finansijskom lizingu

OBLIGACIONO PRAVO

Troškovi ugovora o finansijskom lizingu

Nijednom odredbom Zakona o finansijskom lizingu, kao ni Zakona o obligacionim odnosima nije propisano da je davalac lizinga u obavezi da dokaže strukturu pojedinačnih troškova kod ugovora o lizingu, pa činjenica da je tužilac bio upoznat sa ukupnom visinom troškova, a ne i sa strukturom tih troškova, ne čini odredbu ugovora o finansijskom lizingu, kojom su iskazani troškovi, neodredivom niti nezakonitom.

Raskid ugovora o finansijskom lizingu i obaveza solidarnog jemca

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o finansijskom lizingu i obaveza solidarnog jemca

Kad je ugovor o finansijskom lizingu raskinut u pogledu budućih obaveza, to solidarnog jemca ne oslobađa obaveze da izvrši isplatu dospelih rata po navedenom ugovoru, koje nisu isplaćene od strane glavnog dužnika.