Tag Archives for " sloboda političkog izražavanja "

Priznanje položaja političke stranke nacionalne manjine u izbornom postupku

UPRAVNO PRAVO

Priznanje položaja političke stranke nacionalne manjine u izbornom postupku

Da li neka politička stranka ima položaj političke stranke nacionalne manjine u izbornom postupku, ne odlučuje se samo na osnovu toga da li je ta stranka upisana u Registar političkih stranaka kao politička stranka nacionalne manjine, niti samo na osnovu ciljeva definisanih opštim stranačkim aktima, već i na osnovu dokaza da se politička stranka u svom redovnom političkom delovanju zaista bavi ostvarenjem proklamovanih ciljeva.

Povreda prava na slobodu izražavanja

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na slobodu izražavanja

Da bi ograničenje slobode izražavanja bilo ustavnopravno prihvatljivo ono mora biti legalno, legitimno, neophodno u demokratskom društvu i srazmerno legitimnom cilju čijem se ostvarenju teži, što je i u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.