Tag Archives for " raspodela godišnje kvote sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina "

Priznanje položaja političke stranke nacionalne manjine u izbornom postupku

UPRAVNO PRAVO

Priznanje položaja političke stranke nacionalne manjine u izbornom postupku

Da li neka politička stranka ima položaj političke stranke nacionalne manjine u izbornom postupku, ne odlučuje se samo na osnovu toga da li je ta stranka upisana u Registar političkih stranaka kao politička stranka nacionalne manjine, niti samo na osnovu ciljeva definisanih opštim stranačkim aktima, već i na osnovu dokaza da se politička stranka u svom redovnom političkom delovanju zaista bavi ostvarenjem proklamovanih ciljeva.

Predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

UPRAVNO PRAVO

Predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

Uz pismeni predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine, podnosilac izborne liste mora izbornoj komisiji dostaviti dokaz o političkom delovanju na predstavljanju i zastupanju interesa nacionalne manjine i zaštiti i poboljšanju prava pripadnika nacionalne manjine.

Karakter rešenja Kancelarije za ljudska i manjinska prava RS o raspodeli godišnje kvote sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina

UPRAVNO PRAVO

Karakter rešenja Kancelarije za ljudska i manjinska prava RS o raspodeli godišnje kvote sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Rešenje Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije o raspodeli godišnje kvote sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina, ne predstavlja akt o čijoj zakonitosti se odlučuje u upravnom sporu, već predstavlja akt izvršenja budžeta, donet u stvari imovinske prirode.