Tag Archives for " priznanje strane sudske odluke "

Priznanje strane sudske odluke donete u obliku elektronskog dokumenta

PROCESNO PRAVO

Priznanje strane sudske odluke donete u obliku elektronskog dokumenta

U postupku priznanja strane sudske odluke donete u obliku elektronskog dokumenta predlagač mora da priloži overenu kopiju originalnog elektronskog dokumenta, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009 od 14. 7. 2009. godine).

Apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja i priznanje strane sudske odluke

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja i priznanje strane sudske odluke

Za ocenu da li je nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja prema domaćem pravu neophodno je utvrditi kada je presuda čije se priznanje traži postala pravnosnažna u državi u kojoj je ta odluka doneta.