Tag Archives for " arbitraža "

Mirno rešavanje radnih sporova – zakonski okvir, prednosti i ograničenja

UDK: 340.134:331.109.6(497.11)
340.134:[347.918:331.109(497.11)

MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA – zakonski okvir, prednosti i ograničenja
Olga Vučković Kićanović, Agencija za konsalting u radnom pravu FIDES.

Rezime: Radni sporovi su podesni za vansudsko rešavanje i u razvijenom svetu se preko 90% sporova rešava mirnim putem. U Srbiji vansudsko rešavanje ipak nije dovoljno zaživelo, uprkos mnogim prednostima – brzini, ekonomičnosti, efikasnosti, izbegavanju reputacionog rizika i korektnom zakonskom okviru, usaglašenom sa pravom EU. Članak obrađuje zakone koji predviđaju mirna rešenja – arbitražu, mirenje i posredovanje i internu regulativu i procedure kojim poslodavac može obezbediti pravnu sigurnost, prevenirati sporne situacije i rešiti sve sporove u internom postupku, ako do njih ipak dođe. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu je jedini koji predviđa zakonsku obavezu pokušaja internog rešavanja spora povodom mobinga kao procesni uslov za tužbu. Ishod je da se preko polovine sporova uspešno rešava posredovanjem, odnosi harmonizuju i smanjuje broj tužbi. Stoga bi ovo rešenje moglo biti primer dobre prakse u oblasti kompletnog radnog zakonodavstva.

Ključne reči: posredovanje, arbitraža, mirenje, mobing.

Proširenje arbitražnog sporazuma na nepotpisnika sa osvrtom na dve arbitražne odluke

UDK: 347.918
341.631/.632

PROŠIRENJE ARBITRAŽNOG SPORAZUMA NA NEPOTPISNIKA SA OSVRTOM NA DVE ARBITRAŽNE ODLUKE**
Rajko Ignjačević, advokat.
**Tekst je objavljen u zborniku „Liber amicorum Gašo Knežević“ u izdanju Udruženja za arbitražno pravo u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu u čast pokojnog prof. Kneževića, dugogodišnjeg predsednika Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije i prvog predsednika Beogradskog arbitražnog centra i objavljuje se uz saglasnost autora i izdavača.

Rezime: U ovom radu obrađena je tematika evolucije pravnih stanovišta stranaka i arbitara u pogledu pitanja da li i pod kojim uslovima arbitražni ugovor može da proizvodi pravna dejstva i prema trećim licima tj. nepotpisnicima takvog sporazuma. Naime, iako je veoma dugo vladalo pravilo da arbitražni ugovor proizvodi pravna dejstva isključivo među strankama potpisnicama, od 80-ih godina 20. veka se postepeno donose arbitražne odluke kojima se dejstva takvih ugovora proširuju i na nepotpisnice. U ovom radu akcenat je stavljen na dve takve odluke.

Ključne reči: arbitraža, arbitražni ugovor, pravna dejstva, nepotpisnice, arbitražne odluke.