Tag Archives for " javno ovlašćenje "

Pojam i karakteristike službenih krivičnih djela

UDK: 343.35

POJAM I KARAKTERISTIKE SLUŽBENIH KRIVIČNIH DJELA
Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Prof. dr Milena Simović, zamjenik direktora u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog uni-verziteta u Banjoj Luci.

Rezime: Savremeni društveni život se ne može zamisliti bez efikasnog funkcionisanja državnog (društvenog) aparata koji čini javna uprava. Od njenog zakonitog, efikasnog i kvalitetnog rada zavisi ne samo funkcionisanje privrede, već i svakodnevni život građana. Upravo se ta službena dužnost službenih lica u državnim organima često zloupotrebljava čime se ugrožava ili povređuje službena dužnost, ali se istovremeno nanosi i šteta drugim fizičkim i pravnim licima. O pojmu i karakteristikama službenih krivičnih djela, koja se često u teoriji nazivaju i činovnička ili korupcijska krivična djela, govori se u ovom radu.

Ključne riječi: službena dužnost, zloupotreba, javno ovlašćenje, službeno lice, krivično djelo, odgovornost, sankcija.