Tag Archives for " zaštita prava u postupku javnih nabavki "

Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom

Krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom čini odgovorno ili službeno lice u naručiocu javne nabavke koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog ovlašćenja, ili nevršenjem svoje dužnosti, krši zakon ili druge propise o javnim nabavkama i time prouzrokuje štetu javnim sredstvima.

Javne nabavke

UPRAVNO PRAVO

Javne nabavke

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, pripremi konkursne dokumentacije ili pojedinih njenih delova, i sa njim povezano lice ne može nastupati kao ponuđač ili kao podizvođač ponuđača, niti može sarađivati sa ponuđačima i podizvođačima prilikom pripremanja ponude i zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Naknada troškova nastalih po osnovu zaštite prava u postupku javnih nabavki

UPRAVNO PRAVO

Naknada troškova nastalih po osnovu zaštite prava u postupku javnih nabavki

Ako je u postupku javnih nabavki zahtev za zaštitu prava osnovan, naručilac mora podnosiocu zahteva za zaštitu prava na pisani zahtev nadoknaditi troškove nastale po osnovu zaštite prava.