Category Archives for "Upravno pravo"

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

UPRAVNO PRAVO

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, na osnovu podnetog zahteva, ima roditelj, odnosno staratelj bebe – punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje hranu i opremu za bebe i koji ne ostvaruje godišnji prihod veći od zakonom propisanog iznosa.

Prinudna naplata poreza na prihode od samostalne delatnosti

UPRAVNO PRAVO

Prinudna naplata poreza na prihode od samostalne delatnosti

Rešenje prvostepenog organa o prinudnoj naplati poreza na prihode od samostalne delatnosti nije moglo biti doneto pre pravnosnažnosti i izvršnosti rešenja donetog po zahtevu tužioca za otpis duga doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost.

Korišćenje subvencije za porez i doprinos za novozaposlena lica

UPRAVNO PRAVO

Korišćenje subvencije za porez i doprinos za novozaposlena lica

Ako u toku korišćenja subvencije za porez i doprinos za novozaposlena lica poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2011. godine uvećan za broj novozaposlenih lica za koja ostvaruje subvenciju, gubi pravo na subvenciju za onog novozaposlenog sa kojim je ranije zasnovao radni odnos i dužan je da plati iznos poreza i doprinosa koji bi inače platio da nije koristio subvenciju, valorizovan primenom indeksa potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u roku od 30 dana od dana smanjenja broja zaposlenih.

Privremena mera zabrane obavljanja delatnosti zbog neizdavanja fiskalnog računa

UPRAVNO PRAVO

Privremena mera zabrane obavljanja delatnosti zbog neizdavanja fiskalnog računa

U toku poreske kontrole poreski inspektor može poreskom obvezniku izreći meru privremene zabrane vršenja delatnosti u trajanju od 60 dana ako utvrdi da se promet od prodaje robe ili pružanja usluge ne registruje preko fiskalne kase ili na drugi propisani način.