Category Archives for "Upravno pravo"

Prigovor protiv rešenja sudije pojedinca kojim se odbacuje tužba po čl. 25. i 26. ZUP

UPRAVNO PRAVO

Prigovor protiv rešenja sudije pojedinca kojim se odbacuje tužba po čl. 25. i 26. ZUP

Protiv rešenja sudije pojedinca kojim se odbacuje tužba po čl. 25. i 26. Zakona o upravnim sporovima, podnosilac tužbe može podneti prigovor u roku od osam dana od dostavljanja rešenja o kome odlučuje posebno veće sastavljeno od troje sudija.

Žalba Upravnom sudu u slučaju kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika i odluku o potvrđivanjumandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu u slučaju kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika i odluku o potvrđivanjumandata novom odborniku

Dopuštena je žalba Upravnom sudu u slučaju kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, kao i odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku.

Svojstvo stranke u postupku pred Komisijom za zaštitu konkurencije

UPRAVNO PRAVO

Svojstvo stranke u postupku pred Komisijom za zaštitu konkurencije

Svojstvo stranke u postupku pred Komisijom za zaštitu konkurencije ima učesnik na tržištu koji je podneo prijavu koncentracije ili zahtev za pojedinačno izuzeće, odnosno učesnik na tržištu protiv koga je pokrenut ispitni postupak, a svojstvo stranke u smislu Zakona o zaštiti konkurencije nemaju podnosioci inicijative za ispitivanje povrede konkurencije, davaoci informacija i podataka, stručna lica i organizacije čije se analize koriste u postupku, kao ni drugi državni organi i organizacije koji sarađuju sa Komisijom u toku postupka.

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke

UPRAVNO PRAVO

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke

Zahtev za preispitivanje sudske odluke, kao vanredno pravno sredstvo u upravnom sporu, koji je podnet protiv rešenja kojim nije odlučivano o predmetu upravnog spora, već o zahtevu tužioca za odlaganje izvršenja tužbom osporenog rešenja, nije dozvoljen u smislu člana 49. st. 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima.

Neophodnost donošenja novog Zakona o upravnim sporovima

UDK: 35.077.2(497.11)

NEOPHODNOST DONOŠENJA NOVOG ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda u penziji.

Rezime: Donošenjem novog Zakona o opštem upravnom postupku, ukazala se nužna potreba za odgovarajućim (boljim) rešenjima u Zakonu o upravnim sporovima. Naravno, uz donošenje novog ZUS-a nužno je pripremiti potpunu reformu upravnog sudstva izmenama i drugih odgovarajućih zakona. Na taj način će se država Srbija u ovoj za njene građane i pravna lica važnoj oblasti ostvarivanja svojih prava i pravnih interesa, svrstati u red pravno uređenih država što će doprineti i njenom, još većem, međunarodnom ugledu. U traženju najboljih rešenja, modeli pravno uređenih država u Evropi će nam uveliko pomoći.
Autor smatra da ubuduće, izmene i dopune dva važna procesna zakona, ZUP-a i ZUS-a, moraju da se vrše jednovremeno i usklađeno, kako se ne bi pojavljivali problemi u njihovoj vremenskoj važnosti.

Ključne reči: Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima.

Vraćanje oduzete imovine

UPRAVNO PRAVO

Vraćanje oduzete imovine

Institut stupanja u započeti postupak, koji se pred Agencijom za restituciju vodi za vraćanje oduzete imovine, mora biti primenjen na način na koji je to propisano odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, jer predstavlja zahtev za stupanje u već pokrenuti postupak, a ne zahtev za vraćanje imovine, kao inicijalni akt koji se podnosi u skladu sa odredbama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.