Tag Archives for " rešavanje o upravnoj stvari od strane kolegijalnog organa "

Rešavanje o upravnoj stvari od strane kolegijalnog organa

UPRAVNO PRAVO

Rešavanje o upravnoj stvari od strane kolegijalnog organa

Kad o upravnoj stvari rešava kolegijalni organ, on može rešavati kad je prisutno više od polovine njegovih članova, a rešenje se donosi većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom ili drugim propisima nije predviđena kvalifikovana većina.