Category Archives for "Upravno pravo"

Ponovna dodela mandata odbornika

UPRAVNO PRAVO

Ponovna dodela mandata odbornika

Kandidatu kome je bio dodeljen mandat odbornika, a kojem je mandat prestao zbog preuzimanja funkcije predsednika opštine ili gradonačelnika, odnosno zamenika predsednika opštine ili zamenika gradonačelnika, mandat se ponovo dodeljuje u istom sazivu skupštine opštine pod uslovom da mu je prestala funkcija na koju je bio izabran i da postoji upražnjeno odborničko mesto koje pripada istoj izbornoj listi.

Oslobađanje od plaćanja poreza na ostvareni kapitalni dobitak

UPRAVNO PRAVO

Oslobađanje od plaćanja poreza na ostvareni kapitalni dobitak

Poreski obveznik, koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u rešavanje stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak.

Pravo na refakciju plaćene akcize za derivate nafte

UPRAVNO PRAVO

Pravo na refakciju plaćene akcize za derivate nafte

Pravo na refakciju plaćene akcize iz st. 1. i 2. člana 39a Zakona o akcizama može da ostvari kupac-krajnji korisnik ako derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja od ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na veliko tih derivata, pod uslovom da poseduje račun o nabavci tih proizvoda i dokaz da je platio taj račun, odnosno od ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na malo, pod uslovom da poseduje fiskalni isečak o nabavci tih proizvoda i račun koji sadrži podatak o rednom broju fiskalnog isečka, ako je kupac-krajnji korisnik pravno lice ili preduzetnik.

Supsidijarno jemstvo za plaćanje poreza na prihod od samostalne delatnosti

UPRAVNO PRAVO

Supsidijarno jemstvo za plaćanje poreza na prihod od samostalne delatnosti

Za porez na prihod od samostalne delatnosti jemče supsidijarno svojom imovinom svi punoletni članovi domaćinstva obveznika koji u momentu nastanka obaveza čine domaćinstvo obveznika u smislu člana 10. Zakona o porezu na dohodak građana.

Prihodi na koje se plaća porez na dohodak građana

UPRAVNO PRAVO

Prihodi na koje se plaća porez na dohodak građana

Ostalim prihodima u smislu Zakona o porezu na dohodak građana smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu, a naročito naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, kao i svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza, osim prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica.