Tag Archives for " rad u smenama "

Uvećanje zarade za rad u smenama

RADNO PRAVO

Uvećanje zarade za rad u smenama

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu i to za rad noću i rad u smenama, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice, prekovremeni rad – najmanje 26% od osnovice i rad u dane državnih i verskih praznika najmanje 110% od osnovice.

Pravo na uvećanu zaradu za rad u smenama

RADNO PRAVO

Pravo na uvećanu zaradu za rad u smenama

Poslodavac je ovlašćen da svojim opštim aktom rad u smenama vrednuje kao element za utvrđivanje osnovne zarade, a kada je takvo vrednovanje izostalo, poslodavac je dužan da zaposlenom za obavljene časove smenskog rada isplati uvećanu zaradu u visini zakonom propisanog minimuma od 26% od osnovne zarade.