Tag Archives for " razmatranje spisa i razgledanje prikupljenih predmeta koji služe kao dokaz u postupku "

Pravo okrivljenog i njegovog branioca da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz u postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo okrivljenog i njegovog branioca da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz u postupku

Okrivljeni, koji je saslušan po odredbama ZKP o saslušanju okrivljenog, i njegov branilac imaju pravo da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz u postupku.