Category Archives for "10"

Zloupotreba položaja odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba položaja odgovornog lica

Kod osnovnog oblika krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica, odgovornim licem u pravnom licu ne smatra se vlasnik preduzeća ili drugog subjekta privrednog poslovanja, osim ukoliko mu je na osnovu zakona, propisa ili ovlašćenja povereno vršenje određenih poslova upravljanja, nadzora ili drugih poslova iz delatnosti pravnog lica ili ih on faktički obavlja.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja se dovodi u pitanje ukoliko nije obavljeno neuropsihijatrijsko veštačenje maloletnika u pogledu utvrđivanja njegove zrelosti u vreme izvršenja krivičnog dela.

Ispravka presude

PROCESNO PRAVO

Ispravka presude

Nema mesta donošenju rešenja o ispravci presude kada se takvom odlukom menja suština prvostepene presude, jer se ispravljanje sudske odluke odnosi na situaciju kada su nastale pogreške u imenima i brojevima, kao i druge očigledne pogreške u pisanju i računanju, nedostaci u obliku i nesaglasnosti prepisa presude sa izvornikom. Nema mesta donošenju rešenja o ispravci kada sud donese rešenje kojim ispravlja prvostepenu presudu utoliko što u pogledu troškova postupka koje su tuženi u obavezi da isplate treba da se doda reč “solidarno“, jer se time menja suština odluke.

Testamentalno nasleđivanje

NASLEDNO PRAVO

Testamentalno nasleđivanje

Zaostavština prelazi po sili zakona na ostaviočeve naslednike u trenutku njegove smrti i to važi, ne samo za zakonsko, već i za testamentalno nasleđivanje. Zakonom o nasleđivanju je propisano da kada naslednik umre pre okončanja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine, a ne odrekne se nasleđa, pravo odricanja prelazi na njegove naslednike. Ovde se radi o naslednoj transmisiji, a ne o pravu predstavljanja. Pored toga pravo predstavljanja ne postoji kod testamentalnog nasleđivanja, već samo kod zakonskog nasleđivanja.

Odbačaj optužnog predloga oštećenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbačaj optužnog predloga oštećenog

Kada sud odredi oštećenom kao tužiocu rok za uređenje optužnog predloga, koji oštećeni propusti, ima mesta odbačaju optužnog predloga, a ne prihvatanju žalbe oštećenog kao tužioca u smislu postojanja predloga za povraćaj u pređašnje stanje.

Donošenje pravilnika o zaštiti lica koja prijave sumnju na korupciju

USTAVNO PRAVO

Donošenje pravilnika o zaštiti lica koja prijave sumnju na korupciju

Donoseći pravilnik o zaštiti lica koja prijave sumnju na korupciju, direktor Agencije za borbu protiv korupcije u suštini je izvorno uredio postupak pružanja zaštite navedenim licima pred Agencijom, čime je prekoračio svoje nadležnosti i uredio pitanja iz nadležnosti zakonodavne vlasti.

1 57 58 59