Tag Archives for " sticaj "

Spajanje kazne zatvora i kazne ”kućni zatvor”

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Spajanje kazne zatvora i kazne ”kućni zatvor”

Dozvoljeno je spajanje kazne zatvora i kazne zatvora koju okrivljeni po odluci suda treba da izdrži na taj način što ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje (tzv. ”kućni zatvor”) i izricanje jedinstvene kazne po pravilima za odmeravanje kazne za dela u sticaju, jer su u pitanju istovrsne kazne koje nakon izricanja jedinstvene kazne gube svoju samostalnost.

Odmeravanje kazne za sticaj krivičnih dela

UDK: 343.235:343.238(497.11)

ODMERAVANJE KAZNE ZA STICAJ KRIVIČNIH DELA
Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Rezime: Sticaj krivičnih dela postoji kada učinilac izvrši više krivičnih dela, a za odmeravanje kazne u slučaju sticaja krivičnih dela postoje posebna pravila. Krivični zakonik Republike Srbije u odredbi člana 60. sadrži pravila za odmeravanje kazne za sticaj krivičnih dela, a predviđena su tri sistema odmeravanja kazne: sistem konsumpcije, sistem asperacije i sistem kumulacije. Iako u praksi sudovi uglavnom pravilno primenjuju odredbe za odmeravanje kazne za sticaj krivičnih dela, povremeno se sreću i određeni propusti, odnosno povrede krivičnog zakona u ovoj oblasti. U vezi s tim, dati su i određeni primeri iz sudske prakse, kao i kritički stav autora povodom odmeravanja kazne za krivična dela učinjena u sticaju, pasebno kada se radi o teškim krivičnim delima.

Ključne reči: kazna, sticaj, odmeravanje kazne, sudska praksa.