Tag Archives for " krivično delo primanje mita "

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i krivično delo primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i krivično delo primanje mita

Da bi se na nesumnjiv način moglo utvrditi da li se u radnjama okrivljenih stiču sva bitna obeležja krivičnog dela primanje mita neophodno je da prvostepeni sud pouzdano utvrdi na kojim službenim poslovima i zadacima su okrivljeni kritičnom prilikom radili i koju službenu radnju koju su morali izvršiti nisu izvršili.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo primanje mita

Da bi se moglo na nesumnjiv način zaključiti da se u radnjama okrivljenih stiču bitna obeležja osnovnog oblika krivičnog dela primanje mita neophodno je na pouzdan način utvrditi koju službenu radnju okrivljeni nisu izvršili a koju bi morali izvršiti.