Tag Archives for " krivično delo primanje mita "

Primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Primanje mita

Vojno lice uvek ima status službenog lica, pa okrivljeni kao službeno lice – vojno lice, zaposlen kao lekar specijalista koji je zahtevao i primio mito da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju – operaciju oka, koju bi morao izvršiti, čini krivično delo primanje mita iz člana 367. stav 2. KZ.

Trgovina uticajem

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Trgovina uticajem

Momenat davanja poklona nije od uticaja na postojanje krivičnog dela trgovina uticajem, s obzirom da zakon ne pravi razliku u pogledu momenta davanja poklona kod ovog krivičnog dela, kao što je to u slučaju krivičnog dela primanja mita iz člana 367. stav 4. KZ, gde primanje poklona nakon izvršenja radnje krivičnog dela predstavlja privilegovani oblik tog krivičnog dela.

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i krivično delo primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i krivično delo primanje mita

Da bi se na nesumnjiv način moglo utvrditi da li se u radnjama okrivljenih stiču sva bitna obeležja krivičnog dela primanje mita neophodno je da prvostepeni sud pouzdano utvrdi na kojim službenim poslovima i zadacima su okrivljeni kritičnom prilikom radili i koju službenu radnju koju su morali izvršiti nisu izvršili.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo primanje mita

Da bi se moglo na nesumnjiv način zaključiti da se u radnjama okrivljenih stiču bitna obeležja osnovnog oblika krivičnog dela primanje mita neophodno je na pouzdan način utvrditi koju službenu radnju okrivljeni nisu izvršili a koju bi morali izvršiti.