Tag Archives for " autorska prava "

Autorska prava

AUTORSKO PRAVO

Autorska prava

Autor ima isključivo pravo da njegovo ime, pseudonim ili znak budu naznačeni na svakom primerku dela, odnosno navedeni prilikom svakog javnog saopštavanja dela, izuzev ako je to, s obzirom na konkretni oblik javnog saopštavanja dela, tehnički nemoguće ili necelishodno, kao i pravo na naknadu imovinske i neimovinske štete zbog povrede moralnih i imovinskih autorskih prava.