Tag Archives for " autor "

Naknada za povredu imovinskog prava autora

AUTORSKO PRAVO
Naknada za povredu imovinskog prava autora

Ako je povreda imovinskog prava autora učinjena namerno ili krajnjom nepažnjom, tužilac može, umesto naknade imovinske štete, zahtevati naknadu do trostrukog iznosa uobičajene naknade koju bi primio za konkretni oblik korišćenja predmeta zaštite, da je to korišćenje bilo zakonito.

Pravo autora na naknadu neimovinske štete za neovlašćeno objavljivanje fotografije

AUTORSKO PRAVO

Pravo autora na naknadu neimovinske štete za neovlašćeno objavljivanje fotografije

Autoru pripada naknada neimovinske štete za neovlašćeno objavljivanje fotografije u izmenjenoj formi (kao crno bele iako je original u boji i izmenu pozadine njenim zatamnjenjem), kao i za smanjivanje dimenzija originalnog snimka.

Pravo na iskorišćavanje autorskog dela stvorenog tokom trajanja radnog odnosa

AUTORSKO PRAVO

Pravo na iskorišćavanje autorskog dela stvorenog tokom trajanja radnog odnosa

U situaciji kada je autor delo stvorio tokom trajanja radnog odnosa izvršavajući svoje radne obaveze, poslodavac je nosilac isključivih imovinskih prava na njegovo iskorišćavanje u okviru svoje privredne delatnosti u roku od pet godina od završetka dela.