Tag Archives for " autorski ugovor "

Naknada za povredu imovinskog prava autora

AUTORSKO PRAVO
Naknada za povredu imovinskog prava autora

Ako je povreda imovinskog prava autora učinjena namerno ili krajnjom nepažnjom, tužilac može, umesto naknade imovinske štete, zahtevati naknadu do trostrukog iznosa uobičajene naknade koju bi primio za konkretni oblik korišćenja predmeta zaštite, da je to korišćenje bilo zakonito.

Pravo autora na naknadu neimovinske štete za neovlašćeno objavljivanje fotografije

AUTORSKO PRAVO

Pravo autora na naknadu neimovinske štete za neovlašćeno objavljivanje fotografije

Autoru pripada naknada neimovinske štete za neovlašćeno objavljivanje fotografije u izmenjenoj formi (kao crno bele iako je original u boji i izmenu pozadine njenim zatamnjenjem), kao i za smanjivanje dimenzija originalnog snimka.