Tag Archives for " rasprava "

Postupanje Upravnog suda u slučaju nedostavljanja spisa od strane tuženog organa

UPRAVNO PRAVO

Postupanje Upravnog suda u slučaju nedostavljanja spisa od strane tuženog organa

Ako tuženi organ posle drugog zahteva ne dostavi spise predmeta u roku od osam dana ili ako izjavi da ih ne može dostaviti, Upravni sud može da reši spor i bez spisa, pri čemu će sam da utvrdi činjenično stanje na raspravi.

Novija upravno-sudska praksa u upravnom sporu

UDK: 351.942(497.11)

NOVIJA UPRAVNO-SUDSKA PRAKSA U UPRAVNOM SPORU
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Rezime: Posle četiri godine rada Upravnog suda, kao specijalizovanog, i isto toliko godina primene aktuelnog Zakona o upravnim sporovima, formirana je odgovarajuća sudska praksa čiji je deo iznet u ovom referatu.
Svakako, kvalitetu zauzetih pravnih stavova Upravnog suda doprinosi primena još uvek aktuelnih pravnih stavova ranijeg Vrhovnog suda Srbije – Upravnog odeljenja. To će biti osnova za zauzimanje i budućih pravnih stavova, jer samo predvidive presude sudova, zasnovane na dostupnim pravnim stavovima, vraćaju veru građana u sudsku vlast.
Dvostepeno upravno sudstvo uz specijalizaciju sudija po materijama i njihova posvećenost uz podizanje nivoa stručnosti su dalji pravci razvoja upravnog sudstva u nas.

Ključne reči: upravno-sudska praksa, upravni akt, upravni spor, rasprava, spor pune jurisdikcije.