Tag Archives for " obnavljenje licence "

Postupanje Upravnog suda u slučaju nedostavljanja spisa od strane tuženog organa

UPRAVNO PRAVO

Postupanje Upravnog suda u slučaju nedostavljanja spisa od strane tuženog organa

Ako tuženi organ posle drugog zahteva ne dostavi spise predmeta u roku od osam dana ili ako izjavi da ih ne može dostaviti, Upravni sud može da reši spor i bez spisa, pri čemu će sam da utvrdi činjenično stanje na raspravi.