Tag Archives for " raskida ugovora o radu "

Otkaz ugovora o radu na određeno vreme

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu na određeno vreme

Kada je ugovor o radu na određeno vreme zaključen tako što je vreme trajanja radnog odnosa ograničeno na način da isti može trajati najkasnije do određenog datuma, onda ugovor o radu može biti otkazan i pre isteka krajnjeg roka na koji je zasnovan.

Zabrana raskida ugovora o radu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zabrana raskida ugovora o radu

Zakonom je predviđena zabrana poslodavcu da raskine ugovor o radu sa roditeljem koji radi polovinu punog radnog vremena zbog njege djeteta sa težim smetnjama u razvoju, samohranim roditeljem koji ima dijete do sedam godina života ili dijete sa teškim invaliditetom, kao i sa licem koje koristi neko od navedenih prava, kao i za vrijeme odsustva sa rada zbog njege djeteta i korišćenja roditeljskog odsustva.