Tag Archives for " nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo "

Naknada štete zbog lekarske greške

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog lekarske greške

Za odgovornost za naknadu štete zbog lekarske greške potrebno je da se utvrdi postojanje lekarske greške, kao i uzročno-posledična veza između učinjene lekarske greške i nastale štete, postojanje odgovornosti lekara za učinjenu grešku, odnosno da li bi do štete došlo da se lekar ponašao u skladu sa zahtevima medicinske struke.

Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo

Bitan elemenat osnovnog oblika krivičnog dela nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo je bavljenje, a pod tim se podrazumeva kontinuirana delatnost, pa ako postoji samo jedna radnja učinioca, nema dokaza da je učinio navedeno krivično delo.