Tag Archives for " nezavisnost sudstva "

Modeliranje poluga uticaja na pravosudne organe

UDK: 342.56(497.11)

MODELIRANJE POLUGA UTICAJA NA PRAVOSUDNE ORGANE
Dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Radni tekst ustavnih amandmana o pravosuđu noveliran je posle “unutrašnje debate” i upućen je Venecijanskoj komisiji. Učinjene izmene i dopune svode se na zamenu poluga uticaja na sudstvo i javno tužilaštvo, a ne na njihovo neutralisanje, na čemu je insistirala stručna javnost.

Ključne reči: modeliranje poluga uticaja, nezavisnost sudstva, samostalnost javnog tužilaštva, Visoki savet sudstva, Visoki savet tužilaca.