Tag Archives for " postupak "

Fleksibilno uređivanje nezakonitog otkaza ugovora o radu

UDK: 349.22:331.108.6(497.11)
(094.5.072)

FLEKSIBILNO UREĐIVANJE NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU
Vesna Bilbija, magistar prava, Javno preduzeće „Pošta Srbije“, Beograd, arbitar/miritelj kod Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Rezime: Koncepcija fleksibilne sigurnosti treba da pomiri fleksibilnost kao glavni trend u razvoju sistema zapošljavanja i radnih odnosa i njegovu protivtežu sigurnost (zarade, zaposlenja). Zahtev za fleksibilno uređivanje radnih odnosa proširio se na većinu oblasti sveta rada, pa i materiju prestanka radnog odnosa i posledica nezakonitog otkaza.
Posledice nezakonitog odnosa mogu biti različite, u zavisnosti da li je tužilac/zaposleni zahtevao u tužbi da se vrati na posao ili ne. Ukoliko nije zahtevao da se vrati na rad, sud će na njegov zahtev dosuditi naknadu štete od najviše 18 zarada zaposlenog, u zavisnosti od vremena provedenog u radnom odnosu kod poslodavca, godina života zaposlenog i broja izdržavanih članova porodice. Ako zaposleni zahteva da se vrati na rad, sud može taj zahtev odbiti, ako u toku postupka poslodavac dokaže da postoje okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obe strane u sporu, nije moguć, u kom slučaju iznos naknade štete je dvostruki iznos od prethodno navedenog.
Naročitu novinu predstavlja rešenje po kome će sud, ako utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali je poslodavac povredio propisani postupak za otkaz, odbiti zahtev zaposlenog za vraćanje na rad i dosuditi mu naknadu štete u iznosu do šest zarada.

Ključne reči: fleksibilnost, postupak, nezakoniti otkaz ugovora o radu, naknada štete.

Pravni i stvarni položaj posrednika, arbitara i miritelja

UDK: 347.91(497.11)

PRAVNI I STVARNI POLOŽAJ POSREDNIKA, ARBITARA I MIRITELJA
Mr Vesna Bilbija, JP “Pošta Srbije”, arbitar/miritelj kod Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Arbitrum est iudicum boni viri secundum aequum et bonum.
Arbitraža je odluka (poštenog, uglednog) čoveka o onom što je pravo i dobro.
(Proculus-D. 17,2,76).

Rezime: Mirno, vansudsko rešavanje sporova predstavlja potencijal koji zaslužuje sistemsku podršku kako bi u budućnosti doživeo potpunu afirmaciju. Razlozi su, s jedne strane, u prednostima koje ima vansudsko-alternativno rešavanje sporova: dobrovoljnost, nepristrasnost, zasnovanost na toleranciji, kulturi kompromisa i dijaloga, rešenje prihvatljivo za obe strane, fokus na tačke slaganja, brzina, ekonomičnost i efikasnost, itd, a sa druge u “manama“ sudskog postupka: statičnost, formalnost, sudski postupci dugo traju, produbljivanje sukoba i nedobrovoljnost u izvršavanju presude, gubitak poverenja u pravosuđe, visoki troškovi sudskih taksi i zastupanja. Imajući u vidu da za vansudske postupke nisu predviđene krute procesne pretpostavke, u potpunosti dolazi do izražaja sposobnost i stručnost posrednika/arbitra/miritelja da efikasnim delovanjem u postupku dođe do rešenja prihvatljivog za obe strane. Neutralan i nepristrasan posrednik, arbitar ili miritelj pomaže u pronalaženju kompromisa, a takvo lice mora krasiti odgovarajuće visoko obrazovanje, stručnost, dostojnost, integritet, nepristrasnost, realnost, preciznost, asertivnost i socijalna inteligencija i dr. Pravni položaj posrednika, miritelja i arbitara definisan je odredbama više zakona. Novi Zakon o posredovanju u rešavanju sporova reguliše pojam, načela, postupak i pravno dejstvo posredovanja u rešavanju sporova, uslove za obavljanje posredovanja, prava i dužnosti posrednika i program obuke posrednika. Predmet Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova je način i postupak mirnog rešavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rešavanje radnih sporova. Zatim, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, u svom trećem poglavlju uređuje postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca – postupak posredovanja. Mogućnost arbitraže predviđena je i u Zakonu o radu: zaštitu pojedinačnih prava zaposleni mogu ostvariti u postupku tzv. “unutrašnje arbitraže“.

Ključne reči: mirno rešavanje sporova, postupak, posrednik, arbitar, miritelj.

Postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku i prekid postupka

UDK: 347.9
342.722:347.962.6

POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I PREKID POSTUPKA
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Odredba člana 222. ZPP je odgovarajuća norma u postupku zaštite prava zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Kada je stranka prestala da postoji sud je u nemoći da sudi u in concreto postupku. Postupak se mora prekinuti kada stranka prestane da postoji (smrt fizičkog lica i prestanak pravnog lica).

Ključne reči: suđenje u razumnom roku, postupak, prestanak stranke, prekid postupka, odbacivanje zahteva, gubitak prava na delotvoran pravni lek.