Postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku i prekid postupka

UDK: 347.9
342.722:347.962.6

POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I PREKID POSTUPKA
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Odredba člana 222. ZPP je odgovarajuća norma u postupku zaštite prava zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Kada je stranka prestala da postoji sud je u nemoći da sudi u in concreto postupku. Postupak se mora prekinuti kada stranka prestane da postoji (smrt fizičkog lica i prestanak pravnog lica).

Ključne reči: suđenje u razumnom roku, postupak, prestanak stranke, prekid postupka, odbacivanje zahteva, gubitak prava na delotvoran pravni lek.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)