Tag Archives for " nekorišćenje međunarodno registrovanog žiga "

Zaštita žiga

AUTORSKO PRAVO

Zaštita žiga

Zaštita žiga kao prava intelektualne svojine pruža se prema relevantnim činjenicama ko je upisan kao nosilac žiga u registar žigova, ko poseduje važeću oznaku o žigu, te ko ima pravo prvenstva korišćenja žiga u skladu sa odredbom člana 17. Zakona o žigovima, pri čemu pored nosioca žiga, zaštitu uživaju i podnosilac prijave, sticalac licence, korisnik kolektivnog žiga uz saglasnost nosioca kolektivnog žiga i korisnik žiga garancije uz saglasnost nosioca žiga garancije.

Određivanje privremene mere zbog povrede žiga

AUTORSKO PRAVO

Određivanje privremene mere zbog povrede žiga

Na predlog lica, koje učini verovatnim da je njegovo pravo povređeno ili da će biti povređeno, sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda, sredstava za proizvodnju tih predmeta, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima se vrši ili bi se mogla izvršiti povreda prava na žig.

Prestanak važenja zbog nekorišćenja međunarodno registrovanog žiga

UPRAVNO PRAVO

Prestanak važenja zbog nekorišćenja međunarodno registrovanog žiga

Za pokretanje postupka za prestanak važenja zbog nekorišćenja međunarodno registrovanog žiga, mora se jasno i nedvosmisleno utvrditi postojanje interesa zainteresovanog lica za pokretanje ovog postupka.