Tag Archives for " ustupanje prava korišćenja žiga "

Priznanje žiga

UPRAVNO PAVO

Priznanje žiga

U postupku koji se vodi po zahtevu za priznanje žiga ispituje se znak onako kako je prijavljen, prema njegovom izgledu i značenju koje ima, odnosno može imati za pripadnike relevantne javnosti na tržištu u Republici Srbiji.

Zaštita žiga

AUTORSKO PRAVO

Zaštita žiga

Nosilac žiga može zabraniti drugim licima neovlašćeno korišćenje znaka koji je istovetan sa njegovim ranije zaštićenim znakom kojim je obeležena roba i u slučaju kada se radi o robi u tranzitu.

Zaštita žiga

AUTORSKO PRAVO

Zaštita žiga

Zaštita žiga kao prava intelektualne svojine pruža se prema relevantnim činjenicama ko je upisan kao nosilac žiga u registar žigova, ko poseduje važeću oznaku o žigu, te ko ima pravo prvenstva korišćenja žiga u skladu sa odredbom člana 17. Zakona o žigovima, pri čemu pored nosioca žiga, zaštitu uživaju i podnosilac prijave, sticalac licence, korisnik kolektivnog žiga uz saglasnost nosioca kolektivnog žiga i korisnik žiga garancije uz saglasnost nosioca žiga garancije.

Određivanje privremene mere zbog povrede žiga

AUTORSKO PRAVO

Određivanje privremene mere zbog povrede žiga

Na predlog lica, koje učini verovatnim da je njegovo pravo povređeno ili da će biti povređeno, sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda, sredstava za proizvodnju tih predmeta, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima se vrši ili bi se mogla izvršiti povreda prava na žig.