Category Archives for "04"

Obrazloženje presude u krivičnom postupku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazloženje presude u krivičnom postupku

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. st. 1. i 3. tačka d) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Ustavni sud iz obrazloženja osporene odluke utvrdio da je sud dao razloge o svim relevantnim činjeničnim i pravnim pitanjima, te kada ništa ne ukazuje da je apelantu uskraćeno pravo na ravnopravnost u postupku i kontradiktornost postupka, na obrazloženu odluku i princip in dubio pro reo.

Pritvor

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pritvor

Nema kršenja prava na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi u osporenom prvostepenom i drugostepenom rješenju dali jasne i argumentovane razloge za postojanje osnovane sumnje i iteracijske opasnosti, uz argumente koji predstavljaju ozbiljne razloge od javnog interesa koji, nezavisno od pretpostavke apelantove nevinosti, pretežu nad njegovim pravom na slobodu.