Zastarelost prava na naknadu štete prema odgovornom licu kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost prava na naknadu štete prema odgovornom licu kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom

Kad je šteta prouzrokovana krivičnim delom ako je za krivično gonjenje predviđen duži rok zastarelosti od rokova propisanih Zakonom o obligacionim odnosima, zahtev za naknadu štete zastareva kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja samo ako je pravnosnažnom presudom utvrđeno postojanje krivičnog dela i okrivljeni oglašen krivim za krivično delo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)