Tag Archives for " zabrana diskriminacija "

Zabrana diskriminacije

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zabrana diskriminacije

Nije prekršeno pravo iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa pravom iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, te pravo iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom iz člana 14. ove konvencije budući da apelanti nisu ponudili nikakav dokaz o tome da su tretirani drugačije u odnosu na druga lica u istoj ili sličnoj situaciji, a eventualna proizvoljnost i diskriminaciona primjena zakona nisu očigledne.