VARIJABILNOST POTPISA I RUKOPISA

OGLEDI
PROCESNO PRAVO

UDK:343.148:343.982.4(497.11)
COBISS.SR-ID 62703881

VARIJABILNOST POTPISA I RUKOPISA
* Marko Jovanović, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, dugogodišnji saradnik na poslovima izrade grafoskopskih veštačenja.
Rezime: Pisanje je kompleksan psihomotorički proces u kome svaka osoba ugrađuje svoje individualne karakteristike rukopisa stečene u postupku učenja odnosno sticanja ove veštine.
Različiti spoljašnji uslovi poput neuobičajenog položaja tela pri pisanju, neuobičajene podloge na kojoj se piše, sredstva kojim se piše, spoljne temperature, stepena osvetljenja, optičkih pomagala ili brzine kojom se piše kao i različiti unutrašnji uslovi poput nervoze, umora ili bolesti mogu, u većem ili manjem obimu, uticati na rukopis/potpis skriptora. Varijacije ovog tipa veštak grafolog mora imati u vidu prilikom proučavanja spornih i nespornih rukopisa i potpisa.
Ključne reči: pisanje, rukopis, spoljni i unutrašnji uticaji, skriptor, grafoskopsko veštačenje, sudski postupak.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)