Tag Archives for " nazivi izbornih lista "

Grupa građana – podnosilac izborne liste

UPRAVNO PRAVA

Grupa građana – podnosilac izborne liste

Ako grupa građana ima naziv, ona je dužna da u izbornoj listi i u svim drugim izbornim dokumentima svoj naziv kao podnosioca izborne liste navede identično nazivu utvrđenom u sporazumu o obrazovanju grupe građana, pri čemu naziv grupe građana utvrđen u sporazumu o obrazovanju grupe građana mora da na početku sadrži reči: Grupa građana.

Predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

UPRAVNO PRAVO

Predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine

Uz pismeni predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine, podnosilac izborne liste mora izbornoj komisiji dostaviti dokaz o političkom delovanju na predstavljanju i zastupanju interesa nacionalne manjine i zaštiti i poboljšanju prava pripadnika nacionalne manjine.

Predlaganje liste kandidata za odbornike od strane grupe građana

UPRAVNO PRAVO

Predlaganje liste kandidata za odbornike od strane grupe građana

Sporazum grupe građana koji kao cilj obrazovanja grupe građana nema označeno vreme održavanja i vrstu izbora za koje grupa građana predlaže listu kandidata za odbornike, sadrži smetnju za proglašenje izborne liste, pa je izborna komisija dužna da u propisanom roku od prijema izborne liste, zaključkom naloži podnosiocu izborne liste da u propisanom roku ovaj nedostatak otkloni.