Category Archives for "2018"

Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi

Osiguravač i imalac motornog vozila odgovaraju za štetu nastalu u udesu izazvanom motornim vozilom u pokretu, tako što osiguravač solidarno odgovara za štetu u granicama sume osiguranja, a imalac motornog vozila, koji je odgovoran za nastali udes, duguje naknadu cele štete.

Povreda pravila o radu biračkog odbora

UPRAVNO PRAVO

Povreda pravila o radu biračkog odbora

To što je u zapisniku o radu biračkog odbora uneta primedba da su kontrolori primetili da su neki članovi tokom izbornog procesa vodili paralelnu evidenciju birača, kao i da su koristili kameru sa mobilnog telefona, predstavlja povredu Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, raspisanih za 4. mart 2018. godine, ali ne predstavlja povredu u izbornom postupku koja bi vodila raspuštanju biračkog odbora, obrazovanju novog i ponavljanju glasanja na biračkom mestu.

Ponovno određivanje invalidske penzije

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Ponovno određivanje invalidske penzije

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporene odluke nema ničega što ukazuje na proizvoljnu primjenu materijalnog prava, te kada su dati jasni i argumentovani razlozi u pogledu primjene relevantnih odredbi Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ako u činjeničnom opisu privatne krivične tužbe, a koja nije menjana ni u završnoj reči privatnog tužioca, nema elemenata krivice predviđenih u odredbama Krivičnog zakonika, a postoje u izreci osuđujuće presude, optužba je prekoračena i time je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Paušalna nakada štete za izostalu zaradu zbog poništavanja rešenja o prestanku radnog odnosa iz formalnih razloga

Paušalna nakada štete za izostalu zaradu zbog poništavanja rešenja o prestanku radnog odnosa iz formalnih razloga

Ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio suprotno odredbama zakona kojim je propisan postupak za prestanak radnog odnosa, odbiće zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime naknade štete dosudiće zaposlenom iznos do šest zarada.

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

Kada je prvostepeni sud okrivljenom, zbog izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici u neuračunljivom stanju, izrekao meru bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, bez uticaja je na izmenu takve odluke samovoljno lečenje okrivljenog i prilaganje uz žalbu medicinske dokumentacije iz koje proizlazi boljitak u njegovom lečenju.