Category Archives for "2018"

Pravo na naknadu štete zbog smrti rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu štete zbog smrti rehabilitovanog lica

Pravo na naknadu štete zbog smrti rehabilitovanog lica (materijalne i nematerijalne), njihovi naslednici mogu osnovano potraživati samo u slučaju kada je smrt nastupila u vreme lišenja slobode ili ako je nastupila nakon puštanja na slobodu, ali samo ako je smrt posledica torture koju je zatvarano lice trpelo u vreme lišenja slobode.

Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo

Bitan elemenat osnovnog oblika krivičnog dela nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo je bavljenje, a pod tim se podrazumeva kontinuirana delatnost, pa ako postoji samo jedna radnja učinioca, nema dokaza da je učinio navedeno krivično delo.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo primanje mita

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo primanje mita

Da bi se moglo na nesumnjiv način zaključiti da se u radnjama okrivljenih stiču bitna obeležja osnovnog oblika krivičnog dela primanje mita neophodno je na pouzdan način utvrditi koju službenu radnju okrivljeni nisu izvršili a koju bi morali izvršiti.

Vreme apsolutne zastarelosti kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Vreme apsolutne zastarelosti kod produženog krivičnog dela

Kod produženog krivičnog dela vreme apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja računa se zasebno za svaku krivičnopravnu radnju koja je ušla u sastav produženog krivičnog dela, a ne prema vremenski poslednjoj izvršenoj krivičnopravnoj radnji.

Punopravni član proširenog sastava Gradske izborne komisije

UPRAVNO PRAVO

Punopravni član proširenog sastava Gradske izborne komisije

Imenovano lice postaje punopravni član proširenog sastava Gradske izborne komisije kada protekne rok od 24 časa od dana kada je usvojeno rešenje o njegovom imenovanju u prošireni sastav Komisije, u kom roku bilo ko od lica koje ima pravo da podnese prigovor (birač, kandidat za odbornika i predlagač kandidata), može to osporiti podnošenjem prigovora.

Utvrđivanje viška zaposlenih

Utvrđivanje viška zaposlenih

U situaciji kada postoji više izvršilaca na istom radnom mestu, poslodavac mora da primeni kriterijume i to, osnovni kriterijum rezultat rada, a potom broj članova porodičnog domaćinstva koji ostvaruju zaradu, dužina radnog staža i dr, kako bi zaposleni koji se proglašava viškom mogao znati zašto je baš on proglašen tehnološkim viškom, čime bi se izbegla proizvoljnost u donošenju odluke o tome ko predstavlja višak zaposlenih.