Tag Archives for " tužba u sporu o materinstvu ili očinstvu "

Tužba u sporu o materinstvu ili očinstvu

PORODIČNO PRAVO

Tužba u sporu o materinstvu ili očinstvu

Ako tužbom u sporu o materinstvu ili očinstvu nisu obuhvaćena sva lica koja moraju biti stranke u postupku, sud je dužan da pouči tužioca da tuži i lice koje tužbom nije obuhvaćeno ili da to lice pozove da se pridruži tužbi kao novi tužilac, a ako tužilac u roku koji sud odredi ne proširi tužbu na sva lica koja moraju biti stranke u postupku ili se ta lica ne pridruže tužbi kao tužioci, smatraće se da je tužba povučena, a ako tužba bude vraćena sudu bez ispravke, sud će je odbaciti.