Tag Archives for " spor za naknadu štete koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu "

Teret dokazivanja u sporu za naknadu štete koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu

PROCESNO PRAVO

Teret dokazivanja u sporu za naknadu štete koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu

Teret dokazivanja u sporu za naknadu štete koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu, regulisan je odredbama ZOO, a ne odredbama ZPP.