Tag Archives for " krađa identiteta "

Krivotvorenje dokumenata i krađa identiteta

UDK: 343.522/.523

KRIVOTVORENJE DOKUMENATA I KRAĐA IDENTITETA
Damir Bilić, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku; student postdiplomskog studija.
Doc. dr Sadmir Karović, Docent za krivičnopravnu naučnu oblast, Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, zaposlen u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

Rezime: Krivotvorenje je imitiranje, oponašanje, koje je obično napravljeno s namjerom prevare, odnosno da se proslijedi (ili proda, ako je roba) nekome, kao da je original. Krivotvoreni proizvodi se više puta prave s ciljem da se da prednost vrijednosti imitiranog proizvoda. Riječ krivotvorenje opisuje i krivotvorenje novčanica i dokumenata, tako i primjerice imitaciju odjeće, lijekova, satova, elektronike i logotipova i brendova raznih tvrtki. U slučaju robe, to rezultira u kršenju prava patenata i kršenju prava zaštitnih znakova. Krivotvorenje novca se obično strogo kažnjava od strane vlasti. Lažni novac je valuta koja je protuzakonito sačinjena bez odobrenja vlade ili države. Lažne vladine obveznice su instrumenti javnog duga, sačinjene bez zakonske dozvole, s namjerom da se „unovče“ za pravi novac. Krađa identiteta je radnja kojom netko koristi (prikuplja, obrađuje) tuđe osobne podatke (fizičkih osoba) protivno zakonu. Osim što predstavlja povredu privatnosti (npr. otvaranje lažnog facebook profila, lažno predstavljanje) ujedno je i kazneno djelo za koje je predviđena i kazna zatvora do godinu dana (za osnovni oblik tog djela).

Ključne riječi: falsifikovanje, krađa identiteta, krivotvorenje, krivična djela, novac.