Category Archives for "04"

Predugovor i zaključenje glavnog ugovora

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Predugovor i zaključenje glavnog ugovora

Kada je u predugovoru određen fiksni rok do kada treba zaključiti glavni ugovor o prodaji, onda kupac može zahtjevati od prodavca zaključenje glavnog ugovora samo do isteka roka određenog u predugovoru.