Category Archives for "11"

Naknada nematerijalne štete zbog saobraćajne nezgode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog saobraćajne nezgode

Učesnik u saobraćajnoj nezgodi, čije je vozilo pretrpelo malu materijalnu štetu, bez obzira što se saglasio sa drugim učesnikom saobraćajne nezgode da se ne vrši uviđaj, ima pravo na naknadu nematerijalne štete.

Odgovornost opštine za štetu usled izvođenja radova na izgradnji lokalnog puta

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost opštine za štetu usled izvođenja radova na izgradnji lokalnog puta

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje lokalnih puteva spada u izvornu nadležnost opštine, zbog čega na njenoj strani postoji pasivna legitimacija i odgovornost za štetu koja je prilikom izvođenja radova na izgradnji lokalnog puta pričinjena trećim licima.

Odgovornost pravnog lica za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost pravnog lica za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu

Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svoje funkcije, a da bi oštećeni imao pravo na naknadu štete potrebno je da je šteta nastala kao posledica protivpravnosti, odnosno nezakonitog ili nepravilnog rada organa tuženog.

Naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

O zahtevu za naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, sud odlučuje ocenjujući da tužilac ima pravo na primerenu naknadu koja predstavlja adekvatnu meru zbog utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku, kao i da će se određivanjem naknade ostvariti svrha novčanog obeštećenja.

Pobijanje pravnog posla ili pravne radnje stečajnog dužnika

OBLIGACIONO PRAVO

Pobijanje pravnog posla ili pravne radnje stečajnog dužnika

Da bi se uspešno pobijao pravni posao ili druga pravna radnja stečajnog dužnika potrebno je da se njome narušava ravnomerno namirenje stečajnih poverilaca, odnosno da se pogoduje određenom poveriocu.

Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta čiji je korisnik zadruga

OBLIGACIONO PRAVO

Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta čiji je korisnik zadruga

Zadruga koja koristi imovinu koja je evidentirana kao društvena svojina, odnosno kao društveni kapital, ne može bez prethodne saglasnosti agencije nadležne za poslove privatizacije da donosi odluke o raspolaganju tom imovinom, a naročito odluke o prodaji, poklonu, razmeni, korišćenju, davanju zaloge, davanju hipoteke i davanju garancije, davanju u dugoročni zakup i ulaganju u druga pravna lica, a odluke donete suprotno tome stavu su ništave.

1 2 3 10
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.