Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta čiji je korisnik zadruga

OBLIGACIONO PRAVO

Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta čiji je korisnik zadruga

Zadruga koja koristi imovinu koja je evidentirana kao društvena svojina, odnosno kao društveni kapital, ne može bez prethodne saglasnosti agencije nadležne za poslove privatizacije da donosi odluke o raspolaganju tom imovinom, a naročito odluke o prodaji, poklonu, razmeni, korišćenju, davanju zaloge, davanju hipoteke i davanju garancije, davanju u dugoročni zakup i ulaganju u druga pravna lica, a odluke donete suprotno tome stavu su ništave.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)