Tag Archives for " priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida "

Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

USTAVNO PRAVO

Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

Nema ustavnopravnog utemeljenja stanovište upravnog organa i Upravnog suda da status borca u smislu člana 2. stav 1. tačka 5. Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, može steći samo jugoslovenski državljanin koji je vršio određene dužnosti u oružanim akcijama pre 27. aprila 1992. godine, do kada je postojala SFRJ.

Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

UPRAVNO PRAVO

Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

Pogrešan je zaključak tuženog organa da status borca, pa time i priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5. Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, može imati samo pripadnik Vojske SFRJ.