Tag Archives for " pravo na djelotvoran pravni lijek "

Pravo na djelotvoran pravni lijek

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na djelotvoran pravni lijek

Nije povrijeđeno apelantovo pravo na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom na pravično suđenje kada je redovni sud, u situaciji kada je utvrdio da je predmetno izvršenje u cijelosti sprovedeno, donio odluku protiv koje po samom zakonu nije dozvoljen pravni lijek.

Pravo na djelotvoran pravni lijek

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na djelotvoran pravni lijek

Nema kršenja prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi sa pravom na pravično suđenje jer je drugoapelantu na raspolaganju bila mogućnost da izjavi žalbu protiv osporene prvostepene presude, koju je drugoapelant i koristio, a da činjenica da korišteni pravni lijekovi nisu rezultirali uspjehom, ne može voditi zaključku o kršenju tog prava.