Category Archives for "12"

Utvrđivanje naknade za faktički zauzeto zemljište

STVARNO PRAVO

Utvrđivanje naknade za faktički zauzeto zemljište

Odredbe Zakona o eksproprijaciji mogu se primeniti samo kada je postupak eksproprijacije sproveden, a pitanje naknade za faktički zauzeto zemljište može se rešavati samo neposrednom primenom člana 58. Ustava RS i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – Protokola prvog uz konvenciju.

Ustupanje i pripajanje zajedničke prostorije stanu

STAMBENO PRAVO

Ustupanje i pripajanje zajedničke prostorije stanu

Zakonita je odluka o ustupanju i pripajanju zajednčke prostorije određenom stanu, doneta uz saglasnost vlasnika stanova (stanara) kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova, u situaciji kada su za takvo raspolaganje bili ispunjeni uslovi predviđeni propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekta.

Donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana

STAMBENO PRAVO

Donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana

Pravo predlagača na zaključenje ugovora o otkupu stana na 40 godina, nije uslovljeno i ograničeno činjenicom da je nad protivnikom predlagača otvoren postupak stečaja, jer pravo otkupa na rate u roku otplate od 40 godina pripada na osnovu člana 19. Zakona o stanovanju, s tim što ovaj rok može biti kraći uz glasnost kupca.

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka

Izdržavanje supružnika posle prestanka braka ne može trajati duže od pet godina, s tim da izuzetno izdržavanje može da se produži i posle isteka roka od pet godina ako naročito opravdani razlozi sprečavaju supružnika, poverioca izdržavanja da radi.

1 2 3 10